KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Florek Fizjoterapia, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas nawiązywania współpracy pomiędzy naszą firmą a Państwem.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to dane pozyskiwane przez nas podczas zawierania umowy, jak i jej realizacji, a obejmujące m.in.:

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. w związku z koniecznością:

  • wykonania ustnej/pisemnej umowy korzystania z usług Maciej Florek Fizjoterapia, ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Maciej Florek Fizjoterapia, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

  • finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 – Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.

  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Maciej Florek Fizjoterapia, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

  • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Maciej Florek Fizjoterapia, przez okres 2 lat od zakończenia umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, m. in. firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmy transportowe, podwykonawcy, dostawcy usług IT, kancelarii prawnych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Pani/Pana uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z administratorem danych osobowych Maciej Florek Fizjoterapia lub wysyłając na maila na adres mf.fizjoterapia@gmail.com.

Ma Pan/Pani prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy/usługi.